Rekisteri- ja tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste Herkkupiste Cateringin asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä. Päivitetty 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Nakki ja Kuppi Oy
Y-tunnus 2389578-3
Biolinja 12, 20750
Turku
044 059 1009

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on Pauliina Aalto

040 577 1725 / pauliina.aalto@herkkupiste.fi

3. Rekisterin nimi

Herkkupiste Catering asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun kuluttaja- asiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakkuussuhteeseen Herkkupiste Cateringiin.

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakastietoja myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen perustuen. Tällä perusteella käsitellään henkilötietoja, joita asiakkaalta otetaan pöytävarausten, yksityistilaisuuksien ja pitopalvelutilaisuuksien varausten yhteydessä, tai ravintolatilaisuuden, tai Herkkupiste Cateringin muiden tuotteiden ja palveluiden laskutusta varten.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Käytämme rekisteröidyistä kerättyjä tietoja:

 1. Asiakkaan pyytämien palveluiden toimittamiseen, toteuttamiseen ja tilaamiseen sekä tilausten ja varausten käsittelyyn liittyen
 2. Henkilökohtaiseen palveluidemme suositteluun, myyntiin, sekä markkinointiin
 3. Palveluitamme koskevaan asiakaspalveluun sekä asiakasviestintään, esimerkiksi lähettääksemme viestejä, muistutuksia, tiedotteita sekä meiltä pyydettyä informaatiota
 4. Palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon sekä kehittämiseen
 5. Maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen perintään
 6. Yhteydenpidon tarkoituksenmukaisuuden ja toimivuuden varmistamiseen
 7. Muihin rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen edellyttämiin tehtäviin Mikäli Rekisteröity luovuttaa meille asiakasviestinnän yhteydessä sähköiset yhteystietonsa, kuten sähköpostisoitteensa katsomme, että hän on antanut yksiselitteisen suostumuksensa kohdistaa häneen yllä kuvattua viestintää myös sähköisten kanavien kautta.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Tallennamme asiakkaistamme sekä asiakkaan ollessa muu kuin luonnollinen henkilö, kyseisen asiakkaan yhteyshenkilöstä ja muista mahdollisista asiakkuuden hoitamisen kannalta tarpeellisista henkilöistä sekä muista sidoshenkilöistä, seuraavia tietoja:

 1. Etu- ja sukunimi
 2. Sähköpostiosoite
 3. Puhelinnumero
 4. Varauksia koskevat tiedot
 5. Maksutapatiedot, laskutustiedot, mahdolliset maksuviivetiedot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Rekisterinpitäjänä toimiva Herkkupiste Catering ei luovuta palvelun tietoja edelleen. Tietoja käytetään ainoastaan laskutukseen, Asiakkaan ja Yhteyshenkilön väliseen viestintään sekä valmiiden tuotteiden toimitukseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETAN ulkopuolelle

kts. edellinen kohta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen sopimusaineisto säilytetään palvelimella Suomessa lukitussa ja valvotussa konesalissa.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin (=tarkastusoikeus) sen selvittämiseksi käsitelläänkoö häntä koskevia tietoja asiakasrekisterissä tai että niitä ei käsitellä. Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee. Rekisteröidyn oikeuttaa saada tiedot voidaan tietosuoja-asetuksen nojalla rajoittaa tai siitä kieltäytyä, jos tietojen antaminen vaikuttaisi haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin. Tällaisia suojattavia oikeuksia ovat muun muassa rekisterinpitäjän liikesalaisuudet tai toisen henkilön henkilötiedot. Rekisteröidyn oikeutta saatetaan rajoittaa myös kansallisessa lainsäädännössä (kuten tietosuojalaissa).

11. Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Kts. edellinen kohta.

Suomen kirjanpitolain vaatimaa tietoa (Kirjanpidon perusteena olevat tositteet) tulee säilöä 6 vuotta.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilö voi kieltää palvelua käyttävän yrityksen lähettämästä hänelle sähköisiä markkinointiviestejä pyytämällä Yhteyshenkilöä lisäämään kiellon palveluissa hänen puolestaan.